आवश्यक तेवढाच पैसा भगवंत देतो !

‘भगवंत पैसा मात्र गरजेला पुरेल एवढाच देतो; कारण गरजेपेक्षा अधिक पैसा दिला, तर मनुष्य मोहात गुंतण्याची शक्यता असते आणि त्यावर मात करणे पुष्कळांना अशक्य होते.’

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now