महान मनुष्य कोण ?

प.पू. आबा उपाध्ये आणि पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

प्रत्येक मनुष्य वादंगामध्ये स्वतःची वकिली करत असतो. ती सोडून ज्याच्याशी वादंग चालला आहे त्याची वकिली करील, तर तो महान मनुष्य होय.

– प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये यांच्या माध्यमातून) (४.७.१९९४)          

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now