आजचा दिनविशेष : आज शिवप्रतापदिन

आज शिवप्रतापदिन (अफझलखान वध दिन)