गुरुपौर्णिमेला २० दिवस शिल्लक

आषाढ पौर्णिमा अर्थात ‘गुरुपौर्णिमा : १६ जुलै २०१९’

गुरु सर्वस्वाचा त्याग करण्याइतकी शिष्याची सिद्धता करून घेतात.


Multi Language |Offline reading | PDF