गुरुपौर्णिमेला २१ दिवस शिल्लक

आषाढ पौर्णिमा अर्थात ‘गुरुपौर्णिमा : १६ जुलै २०१९’

नामावर श्रद्धा ठेवा. नाम हाच तुमचा गुरु आहे. नामच तुम्हाला मार्ग दाखवील ! – संत भक्तराज महाराज


Multi Language |Offline reading | PDF