‘लहान-सहान प्रवासाला जायचे असले, तरी मनुष्य आधीपासून सिद्धता करतो; पण अंतिम लांब प्रवासाची सिद्धता मात्र कधीच करत नाही.’

॥ श्रीकृष्णाय नम: ॥

श्री. अनंत आठवले

‘लहान-सहान प्रवासाला जायचे असले, तरी मनुष्य आधीपासून सिद्धता करतो; पण अंतिम लांब प्रवासाची सिद्धता मात्र कधीच करत नाही.’ – अनंत आठवले (२३.५.२०१९)

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥


Multi Language |Offline reading | PDF