साधकांनो, चुका टाळण्यासाठी साधनेची खरी प्रक्रिया कृतीत आणा !

परात्पर गुरु पांडे महाराज यांचे अनमोल विचारधन

३. खरी भावजागृती होण्यासाठी प्रयत्नशील असायला हवे !

परात्पर गुरु पांडे महाराज

आपण वरवर ‘भावजागृती झाली’, असे म्हणतो. हा भगवंताचा, म्हणजेच परात्पर गुरु डॉ. आठवले यांचा अवमान आहे. त्यांच्या पूजनीय आत्मस्वरूपाचे मूल्य जाणून आपण त्याची जपणूक करू, तेव्हा खरोखरची भावजागृती होईल; याला ‘पूजा’ असे म्हणतात. त्यांचे पूजनीय पद जपणे, याला खरी पूजा म्हणतात आणि अशा प्रकारे केलेल्या पूजेद्वारे होणारी भावजागृती ही खरी भावजागृती होय.’  (परात्पर गुरु) परशराम पांडे (महाराज), सनातन आश्रम, देवद, पनवेल.  (२१.५.२०१७)                                               (समाप्त)