ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪಕ್ಷದ ವಾದ ಕೇಳದೆ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬಾರದು !

ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ೩ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಉರುಸ್ ಮುಂತಾದ ಅನ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು.