ಗುಜರಾತನಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ೮ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ !

ಜೈನರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪೋಷಕರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಆಗಿದೆ ! ಹಿಂದೂ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ನಿಜವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ !