ಶ್ರೀರಾಮ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಮಹತ್ವ !

ನಿರ್ಗುಣ ಈಶ್ವರನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆನಂದಮಯ ಅವತಾರೀ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪುನಃ ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣ ಈಶ್ವರನ ಸಗುಣ ರೂಪದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಭ್ರೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ (ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ) ದೈವೀ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೂಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ !

ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಹವುಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಿಂದ ಸಮಷ್ಟಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಈ ದೈವೀಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ದೈವೀ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ

ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಲಕ್ಷಾವಧಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಜೀವನಾಡಿಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನದ ಮೂವರು ಗುರುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಗೌರವೋದ್ಗಾರ !

‘ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಶ್ರೀರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದನು ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾದವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದನು. ಈಗಿನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ‘ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ’ ಇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಸ್ವರೂಪ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ‘ರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಡಿಪಟ್ಟಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

ಗುರುದೇವರ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಗುರುದೇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸನದ ಎದುರಿಗೆ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ನಿಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಮುಕುಲ ಗಾಡಗೀಳರು ಆಸನಸ್ಥರಾಗಬೇಕು.

ಸಾಧಕರೇ, ದಾಸ್ಯಭಾವದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ರಾಮಭಕ್ತ ಹನುಮಂತನಂತೆ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಕಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ತನ್ನ ಅಹಂನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ !

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆ, ಲೀನತೆ, ಗುರುನಿಷ್ಠೆ, ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಆಂತರಿಕ ತಳಮಳ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವು ಸುಗಮವಾಗುವುದು !

ಆಪತ್ಕಾಲವೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರು, ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ನೀಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಮುಕುಲ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಆಪತ್ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ !

ಇಂತಹ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ನಾನು ಜೀವಂತ ಇರುವನೇ ?’, ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ‘ಶ್ರದ್ಧೆ’ ಮತ್ತು ‘ಶರಣಾಗತಿ’ ಇವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವರು. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಸನಾತನದ ಮೂವರು ಗುರುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಧಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ, ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರ ಏಕರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂತರು ಮಾಡಿರುವ ಗೌರವೋದ್ಗಾರ

ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳರು ಗಂಗೆಯಾದರೆ ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ನದಿಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಂತೆಯೇ ಸನಾತನದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ದೈನಿಕ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರಲ್ಲಿನ ಏಕರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಭೂತಿ !

ಇದುವರೆಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶಾವತಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕಪುತ್ರಿ (ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ) ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಪುತ್ರಿ (ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ) ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆಯೂ ಅವರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುವವರಿದ್ದಾರೆ

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ !

ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ೧೨ ರಿಂದ ೧೮ ಜೂನ್ ೨೦೨೨ ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ರಾಮನಾಥಿಯಲ್ಲಿ ‘ದಶಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನ’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತಾಂತರವು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜನೆಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಂiಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ! – ಮೋಹನ ಗೌಡ, ವಕ್ತಾರರು, ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಬರಬಾರದೆಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಶನರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತಾಂತರವು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಭಜನೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮತಾಂತರವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿರೋಧಿಸಲು ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು.