ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ಅಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಲೇಖನಮಾಲೆ !

‘ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಶೇಷನಾಗನ ಮೇಲೆ ಶಯನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ, ಮುಂದೆ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಮಾಧಿ – ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ-ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗುವುದು, ಎಂದು ಪೂ. ಡಾ. ಉಲಗನಾಥನ್ ಇವರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಜೀವನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವೀ ವಿಚಾರಗಳು

ಬುದ್ಧಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವನು ಬೇರೆಬೇರೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು, ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಶ್ವರನು ತಯಾರಿಸಿದ ಜೀವಾಣು, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ೭೦-೮೦ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರ, ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಶರೀರ ಇಂತಹ ಅಬ್ಜಾವಧಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಒಂದಾದರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ?, ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಪರಂಪರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ !

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇವರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪೃಥ್ವಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ದೈವೀ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶ

ಶತ್ರುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕಾಲವಿರುವಾಗ ‘ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ಹಣ ಅಥವಾ ಬಾಹು ಇವುಗಳ ಬಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಯೋಗ್ಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ

‘ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಯಾರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ,ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೇವರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೇ ದೇವರು ಬಗೆಹರಿಸುವನೇ ?

ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ         

ಈಗ ‘ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರಿಸಿ ಬರುವರು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ಸಕತೆ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೇ ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನ ಕಳೆದ ೭೧ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಈಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ !

‘ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆವಶ್ಯಕ ವಿರುವ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಏಕೈಕ ‘ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವಿತ್ತು,

ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆ !

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆವಶ್ಯಕ ವಿರುವ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಈಗ ‘ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರಿಸಿ ಬರುವರು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ಸಕತೆ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೇ ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನ ಕಳೆದ ೭೧ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಈಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸರಕಾರ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ‘ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು, ಎಂಬು ದಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರೀ (ಧರ್ಮ) ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

Kannada Weekly | Offline reading | PDF