ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಗಳು

ಇತರ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ೨-೩ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನದ್ದಾಗಿದೆ, ಯುಗಾನುಯುಗದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಗಲರು ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತು ಪುನಃ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದೆಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದೋ, ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ನೌಕರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಯಾರದ್ದೋ ನೌಕರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರದ್ದು ಮಾಡಿರಿ. ದೇವರು ನೌಕರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವೇನಾದರೂ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುವನು.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು

ಎಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಬದಲಾಗುವ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಂತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಋಷಿಗಳು !

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

ಪ್ರಸಂಗ ಘಟಿಸಿದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಘರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ಕೊಡುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ ಘಟಿಸಿದರೂ, ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

‘ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣದವರೆಗೆ, ಉದಾ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಲ ಮಹಾತ್ಮೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಯರೋಗವಾದಾಗ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಜಂತುವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡದೇ ಕೇವಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ !

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಗಳು

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ (ಓವರ್ ಟೈಮ್) ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ೧ ಗಂಟೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲು ‘ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವುದು’, ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.ನಾಮಜಪದಿಂದಾಗಿ ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಅಬ್ಜಾಧೀಶನ ಮಗನು ಅವನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಲ್ಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡಿವೆ. – ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಗಳು

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ನದ್ದಲ್ಲ. ಧರ್ಮದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವುದು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.