ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೇವಲ ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದದ ವರೆಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀಡಬಹು ದಾದವರ ಸಹವಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂತರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಯಾವುದಾದರೂ ಭೌತಿಕ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಇತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತೀಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಗಳು

ಡೋಂಗಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ‘ಡಾಕ್ಟರ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ? ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ? ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂತರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ? ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ !

‘ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿರುವುದು’ ಇದು ಸ್ವಭಾವದೋಷವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಸ್ವಯಂಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು’, ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಭಾವದೋಷದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ‘ಆ ಸ್ವಭಾವದೋಷವು ಹೇಗೆ ದೂರವಾಗುವುದು ?’, ಎಂಬ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣದ ವರೆಗೆ, ಉದಾ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ, ಕಾಲಮಹಾತ್ಮ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗದ ಜಂತು ಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡದೆ ಕೇವಲ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಯುಗಾನುಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಕರಣವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ವ್ಯಾಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಗಳು

‘ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದಾಗ ‘ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೆಂದರೇನು ?’, ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ‘ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಬೇಡ’, ಎಂದು ಅನಿಸತೊಡಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಆಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಮಯವು ಕಳೆದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈಶ್ವರನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ

‘ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವತಃ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ದಣಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ೧೧ ವರ್ಷ ಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ದೇವರಿಂದ ೮೦೦೦ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗು ವಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಸಿಕ್ಕಿತು. – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪೃಥ್ವಿತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ಪೃಥ್ವಿ, ಆಪ, ತೇಜ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣತತ್ತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಪೃಥ್ವಿಯ ಹೊರಗಿನ ಇತರ ಪೃಥ್ವಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಆಚೆಗಿನ ನಿರ್ಗುಣ ತತ್ತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.