ಈಶ್ವರನ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಭರಣಗಳು

‘ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಕ ಗುಣಸ್ವರೂಪ ಅಲಂಕಾರಿಕೆ’ಯೆಂದರೆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆಭೂಷಣಗಳ ತೇಜದಿಂದ, ಅದರಂತೆಯೇ ವಿಭೂಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ದೇವತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯದರ್ಶಕ ಈಶ್ವರನ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಉತ್ಪತ್ತಿದರ್ಶಕ ಆಭರಣಗಳೆಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ !

ಆಭರಣಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ರಜ-ತಮಾತ್ಮಕ ಲಹರಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ : ಸ್ತ್ರೀಯು ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ರೂಪವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ತ್ರೀಯು ಮೂಲತಃ ರಜೋಪ್ರವೃತ್ತಿಯವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಇದರಿಂದ ಅವಳ ಮೈಮೇಲಿರುವ ಆಭರಣಗಳು ಅವಳನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ರಜತಮಾತ್ಮಕ ಲಹರಿಗಳ ಭ್ರಮಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಇಂಧನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣವು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣಾಕವಚದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ರಜತಮಾತ್ಮಕ ಲಹರಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. – ಓರ್ವ ವಿದ್ವಾಂಸ (ಪೂ.)ಸೌ. ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ೧೭.೧೨.೨೦೦೫, ರಾತ್ರಿ ೮.೦೨

ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಆದಷ್ಟೂ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗಿರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರಬಾರದು. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಸುಶೋಭಿತವಾಗಿರಬೇಕು !

ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಗತಿ ಸಿಗುವುದು ಮಹತ್ವ : ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆಯ ದಿನ ಉಚ್ಚಲೋಕದಿಂದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಲು ಭುವರ್ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು (ಲಿಂಗದೇಹಗಳು) ಪೃಥ್ವಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಭುವರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪೃಥ್ವಿಯ ಸಮೀಪ ಬರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಲಂಕಾರಗಳೆಂದರೆ ಅಸುರೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ಭೋಗ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ : ಕಲಿಯುಗವು ರಜತಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಲವು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿದೆ.

ಪುರುಷರು ವೈರಾಗ್ಯರೂಪಿ ಶಿವತತ್ತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದುದರಿಂದ ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಸಂಕಲನಕಾರರು : ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಅಯೋಗ್ಯವೋ? ಓರ್ವ ಜ್ಞಾನಿ : ಪುರುಷರು ಮಾಯಾರೂಪಿ ಅಗಾಧ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೈರಾಗ್ಯರೂಪಿ ಶಿವತತ್ತ್ವದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಶಿವತತ್ತ್ವವು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಾಯೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. – (ಶ್ರೀ. ನಿಷಾದ ದೇಶಮುಖರವರ … Read more

ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ?

ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು : ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿನ ರಜೋಗುಣವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕ್ಷಾತ್ರಭಾವವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮಗೆ ಬರುವ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು

ಶೇ. ೬೦ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಚೈತನ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಸಾಧನೆಯೇ ಮಾನವನ ನಿಜವಾದ ಆಭರಣ !

ಜೀವಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜೀವಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದುವೇ ಅದರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ. – ಓರ್ವ ಅಜ್ಞಾತಶಕ್ತಿ (ಶ್ರೀ. ವಿಶಾಲ ಪವಾರ ಇವರು ಓರ್ವ ಅಜ್ಞಾತಶಕ್ತಿ ಈ ಅಂಕಿತನಾಮದಿಂದ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಚತುರ್ಥಿ (೨೧.೬.೨೦೦೮), ಕಲಿಯುಗ ವರ್ಷ ೫೧೧೦)) ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ರಜ-ತಮದ … Read more

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ರಚನೆ (ಕರಿಮಣಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟಲುಗಳಿರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ)

ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ? : ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿರಬಾರದು.

ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳು

ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ ದಾಯಕ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುವ ತೇಜಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.