ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಫರಹಾನ್ ಅಲೀಯನ್ನು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮುರಾದಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

Jago

Bhayotpadaka Pharahan ali inda nakali reshancard mattu pancard sikkitu, hechhuttiruva bhayotpadaneinda sarkaravu hege yedurisuvaru ?

ಜಾಗೋ

ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಫರಹಾನ್ ಅಲೀಯಿಂದ ನಕಲೀ ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವರು ?

Kannada Weekly | Offline reading | PDF