ಜಾಗೋ

ಬಿಹಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ *ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿತು !

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ !

ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ

Kannada Weekly | Offline reading | PDF