ಕರಗಳನು ಜೋಡಿಸಿ ಸ್ಮರಿಸುತ | ಆಗುವುದು ಮನವು ಗುರುಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಚಿತ್ತ ||