ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೇವಲ ನಿರಂತರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದದ ವರೆಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ನೀಡಬಹು ದಾದವರ ಸಹವಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂತರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ