ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ

‘ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯು ೧೯೭೦ ನೇ ಇಸವಿಯ ವರೆಗೆ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆ ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು; ಆದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ೨೦೧೮ ರ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ೨೦೨೩ ರ ವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸು ವುದಿಲ್ಲ. ಅನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಯು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಅನುಭವಿಸುವುದು. – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ