ಗರಬಾ ಮತ್ತು ದಾಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದೂವಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ಕಡ್ಡಾಯ ! – ಬಜರಂಗ ದಳದ ಆವಾಹನೆ