ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ

(ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

‘ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಯಾರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ತೊಂದರೆ ಮುಂತಾದ ಅಡಚಣೆಗಳು ದೇವರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದೇ ದೇವರು ಬಗೆಹರಿಸುವನೇ ? – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

Kannada Weekly | Offline reading | PDF