ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದ ಜಯಂತಿ ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದೆ (೧೯.೫.೨೦೧೯)

ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪದೆ (೧೯.೫.೨೦೧೯)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

 

Kannada Weekly | Offline reading | PDF