ಕೂರ್ಮ ಜಯಂತಿ ಕೂರ್ಮ ಜಯಂತಿ ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೧೮.೫.೨೦೧೯)

ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೧೮.೫.೨೦೧೯)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

Kannada Weekly | Offline reading | PDF