ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ         

(ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಈಗ ‘ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರಿಸಿ ಬರುವರು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ಸಕತೆ ಇಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರೇ ಆರಿಸಿ ಬಂದರೂ ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನ ಕಳೆದ ೭೧ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಈಗ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

Kannada Weekly | Offline reading | PDF