ಪರಶುರಾಮ ಜಯಂತಿ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತೃತೀಯಾ (೭.೫.೨೦೧೯)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

Kannada Weekly | Offline reading | PDF