ಉಡುಪಿಯ ಸೌ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ (ವಯಸ್ಸು ೫೪) ಇವರು ಶೇ. ೬೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿ ಜನ್ಮ-ಮೃತ್ಯು ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ !

ಸೌ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ (ಎಡಗಡೆ) ಇವರ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ

Kannada Weekly | Offline reading | PDF