ಪೂ. ರತ್ನಾಕರ ಮರಾಠೆ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ತೃತೀಯಾ (೨೨.೪.೨೦೧೯)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರ ಚರಣಗಳಿಗೆಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

Kannada Weekly | Offline reading | PDF