ಜಲಿಯನವಾಲಾ ಬಾಗಹತ್ಯಾಕಂಡ ಸ್ಮೃತಿದಿನ ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ(೧೩.೪.೨೦೧೯)