ಮಾಸಿಕ ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ (ಆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ) ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ(೧೫.೪.೨೦೧೯)