ಸಮರ್ಥ

ಶರಿಯತ್ ಅನುಸಾರ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಮತಾಂಧರು ಏಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ?

Kannada Weekly | Offline reading | PDF