ગુરુપૂર્ણિમા કાર્યક્રમ સ્થળ

કર્ણાવતી (અમદાવાદ) : શ્રી કૈલાદેવી મંદિર, જૂના બજાર, સેન્ટ એન્સ સ્કૂલની નજીક, સંત કબીર રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ.  9227358838
ઉમરગામ : શ્રી. એમ. કે. મહેતા હાયસ્કૂલ સભાગૃહ, એચડીએફસી બૅંકની સામે, ઉમરગામ સ્ટેશન રોડ, ઉમરગામ સ્ટેશન (પશ્ચિમ), જિલ્લો – વલસાડ. 93765138320
વડોદરા : કમુબાળા હૉલ, કબીર રોડ, ગેંડી ગેટ, વડોદરા. 9726644385