Close
ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಅಮವಾಸ್ಯೆ /ಪಥಮ , ಕಲಿಯುಗ ವರ್ಷ ೫೧೧೯

ಸಾಧಕರಿಗಾಗಿ ಸೂಚನೆ

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಈಗ ‘ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಅಘೋರ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಈ ಮಂತ್ರಜಪವನ್ನು ಶೇ. ೭೫ ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ‘ಓಂ ನಿಸರ್ಗದೇವೋ ಭವ… ಈ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಶೇ. ೨೫ ರಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಿರಿ !

೧೦.೩.೨೦೧೬ ಈ ದಿನದಿಂದ ಸಾಧಕರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಓಂ ನಿಸರ್ಗದೇವೋ ಭವ… ಈ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ೨೨.೫.೨೦೧೭ ರಂದು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಾಡಿಪಟ್ಟಿ ವಾಚನ ಕ್ರ. ೧೩೦ ನಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಪತ್ಕಾಲದ ತೀವ್ರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಅಘೋರ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಈ ಮಂತ್ರಜಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ‘ಓಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಅಘೋರ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಈ ಮಂತ್ರಜಪವನ್ನು ಶೇ. ೭೫ ರಷ್ಟು […]

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಲು ನೀಡಿದ ಈಶ್ವರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂದರೆ ಫಲಕಮೂರ್ತಿ, ಅಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಶ್ರೀಫಲಕ ! – ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ

ಹೇ ಶ್ರೀಫಲಕ, ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಇಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಲೂ ಕಲಿತು ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಾಗಲಿ.

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಂದೇಶ

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗುರುದೇವರ ಸ್ಥೂಲ ಕಾರ್ಯದ ಅರಿವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾವು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ‘ಸಾಧಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ‘ಯಾರು ನಾಮಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ‘ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ‘ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿದೆ ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ : ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಈಗ ‘ಓಂ ಹ್ರುಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಅಘೋರ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಈ ಮಂತ್ರಜಪವನ್ನು ಶೇ. ೭೫ ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ‘ಓಂ ನಿಸರ್ಗದೇವೋ ಭವ… ಈ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಶೇ. ೨೫ ರಷ್ಟು ಸಮಯ ಮಾಡಿರಿ !

೧೦.೩.೨೦೧೬ ಈ ದಿನದಿಂದ ಸಾಧಕರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಓಂ ನಿಸರ್ಗದೇವೋ ಭವ… ಈ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ೨೨.೫.೨೦೧೭ ರಂದು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಾಡಿಪಟ್ಟಿ ವಾಚನ ಕ್ರ. ೧೩೦ ನಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆಪತ್ಕಾಲದ ತೀವ್ರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ಓಂ ಹ್ರುಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಅಘೋರ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ | ಈ ಮಂತ್ರಜಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

೧೧.೫.೨೦೧೭ ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಾಯ

‘೧೧.೫.೨೦೧೭ ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪ ಉಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತದ ೧೯/೧೯ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪುಟ ೧೩ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಶ ‘೨. ಉಪಾಯವೆಂದು ಕುಳಿತು ಜಪ ಮಾಡುವ ಸಾಧಕರು ತಮಗೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನಂತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅಧೋರೇಖಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಈ ಮೊದಲು ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಐದು ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಐದೂ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆ

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರೋಧಕರು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧಕರ ಮೇಲೆ ‘ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಥವಾ ‘ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಕರ ಅಡಿಯಾಳುಗಳು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಂತೆ ಅಥವಾ ಸನಾತನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮ, ಸೇವಾಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಧಕರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು

ಉಪಾಯವೆಂದು ನಾಮಜಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಧಕರು ಕುಂಡಲಿನಿ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾನದಂಡ

೧೧.೫.೨೦೧೭ ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಾಮಜಪ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕದ ೧೯/೧೯ ರ ಸಂಚಿಕೆಯ ೧೩ ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ !

ಲಾವಂಚದ ಬೇರಿನ ಎರಡು ಕಟ್ಟನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಿದ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲಾವಂಚದ ನೀರು ಉಷ್ಣತೆಯ ವಿಕಾರ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

೧೧.೫.೨೦೧೭ ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ನಾಮಜಪದ ಉಪಾಯ

ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇಂದಿನ ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ‘ಓಂ ನಿಸರ್ಗದೇವೋ ಭವ | ಓಂ ವೇದಮ್ ಪ್ರಮಾಣಮ್ | ಹರಿ ಓಂ ಜಯಮೇ ಜಯಮ್ | ಜಯ ಗುರುದೇವ | ಈ ಜಪ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಮಜಪ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.